A BRAND SEC KFT ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

ÉRVÉNYES: 2020. december 5-től
1.Ki kezeli az Ön adatait?

 Adatkezelő: Brand Sec Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft

székhely: 2230 Gyömrő, Szent István út 31.

cégjegyzékszám: Cg. 13 09 131473

képviseli: Bodoki István ügyvezető

adószám: 14903731-2-13

elektronikus elérhetőség: Kapcsolat

postacím: 2230 Gyömrő, Pf. 56.

telefon: +36 29 330 500 / +36 30 677 6031 / +36 1 872-5750

(a továbbiakban: az „Adatkezelő”)

Az Adatkezelő az információs önrendelkezési jog biztosítása és az Ön személyes adatainak védelme

érdekében tett intézkedéseiről az alábbiakban tájékoztatja. Az Adatkezelési tájékoztató a Brand Sec Kft honlapján (www.brandsec.hu) elektronikusan érhető el.

2. Alapelveink és törvények, amelyek minket kötnek az adatkezelés során

 2.1. Az Adatkezelés során az alábbi jogszabályok kötnek bennünket:

 • GDPR (általános adatvédelmi rendelet) – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről;
 • Adatvédelmi törvény – Az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok;
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok;
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok;
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
 • A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény.
 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény;
 • Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. BM (XII.5.) BM rendelet;

2.2. Az adatkezelés során az alábbi alapelveket követjük:

 • Személyes adatot az Adatkezelő kizárólag az itt meghatározott célból és ideig kezel. Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.
 • Az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok az Adatkezelő megbízásában, vagy az Adatkezelővel munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.
3.Mi mit jelent? (Az Adatkezelési tájékoztatóban használt fogalmak):

 személyes adat: A természetes személyre (érintettre) vonatkozó bármely információ (pl: név, szám,helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó adat);

különleges adat”: Ilyenek a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

érintett”: azonosítható természetes személy, akire az adott személyes adat vonatkozik. (Ilyen pl: a honlap látogatója, a hírlevélre feliratkozó személy, az álláshirdetésre jelentkező személy)

adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése;

adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében (megbízásából, utasítására és az adatkezelő döntése alapján) személyes adatokat kezel (a továbbiakban: Adatfeldolgozó);

harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

4.Milyen személyes adatokat kezelünk? (Az egyes adatkezelések):

 4.1. Ha a www.brandsec.hu honlapot megtekinti (automatikusan rögzített adatok és cookiek)

4.1.1. Automatikusan rögzített adatok

Ha Ön megtekinti a honlapunkat automatikusan rögzítésre kerül az Ön eszközének (pl: laptop, PC, telefon, táblagép) IP címe. A rögzítésre kerülő adatokat a honlapot kiszolgáló webszerver az Ön külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a honlap megtekintése során automatikusan naplózza. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Ezen adatok egyéb személyes adatokkal a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatóak. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra.

Az adatkezelés célja: Az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a szolgáltatás működésének

ellenőrzése, statisztika készítése és a látogató jogainak védelme. Visszaélések esetén a látogatók internet szolgáltatójával és a hatóságokkal együttműködve az adatok felhasználhatók a visszaélések forrásának megállapítására is. Az adatok megadása kötelező, a honlap megtekintése e nélkül nem lehetséges.

Az adatkezelés jogalapja és időtartama: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. A honlap megtekintésétől számított 30 (Harminc) nap.

4.1.2.Cookie-k (sütik) és hasonló technológiák

Mi az a cookie (süti)?

A cookie (süti) egy olyan kisméretű szövegfájl, amely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik a cookieban beállított lejárati ideig és a későbbi látogatásokkor aktiválódik (visszajelez a webkiszolgálónak). A honlapok cookiek-kat használnak azzal a céllal, hogy rögzítsék a látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalak, az oldalakon töltött idő, böngészési adatok, kilépések, stb.), illetve a személyes beállításokat. Ez az eszköz segít a felhasználóbarát honlap kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében.

Más platformokon – ahol a cookie-k nem érhetők el vagy nem használhatók – egyéb technológiák is

alkalmazhatóak, melyek célja hasonlít a cookie-kéhoz: ilyen lehet például a hirdetésazonosító az androidos mobileszközökön.

A cookie-k két típusát különböztetjük meg: “munkamenet sütik” és “maradandó sütik”. Mindkét süti típus esetén azok addig kerülnek tárolásra a böngészőben amíg a felhasználó nem törli azokat.

 • A “munkamenet sütik”-et (session cookie) a számítógép, notebook vagy mobileszköz csak ideiglenesen tárolja, mindaddig, amíg Ön el nem hagyja az adott honlapot; ezek a sütik segítenek a rendszernek, hogy információt jegyezzen meg, így Önnek nem kell ismételten megadnia vagy kitöltenie az adott információt. A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépéről.
 • A “maradandó sütik” (persistent cookie) a honlap elhagyását követően is tárolódnak a számítógépen, notebookon vagy mobileszközön. Ezen cookie-k segítségével a honlap felismeri Önt, mint visszatérő látogatót. A maradandó sütik a kiszolgáló oldali azonosító – felhasználó összerendelés révén alkalmasak az Ön azonosítására, így minden olyan esetben, ahol a felhasználó hitelesítése elengedhetetlen – pl. webáruház, netbank, webmail – a helyes működés szükséges feltételei. A maradandó sütik önmagukban nem hordoznak személyes adatot és csak a kiszolgáló adatbázisában tárolt összerendeléssel együtt alkalmasak a felhasználó azonosítására. Az ilyen sütik kockázata az, hogy valójában nem a felhasználót, hanem a böngészőt azonosítja, vagyis ha valaki nyilvános helyen, pl. netkávézóban, könyvtárban belép egy webáruházba, és távozáskor nem lép ki onnan, akkor később egy másik személy ugyanezt a számítógépet használva illetéktelenül is hozzáférhet az adott  webáruházhoz az eredeti felhasználó nevében.

Milyen cookiet használunk?

A honlap működéséhez elengedhetetlen cookie:

Honlapunk egy fajta munkamenet sütit használ, melynek feladata az, hogy az Ön által tett lépéseket a látogatás ideje alatt rögzítse, így például rögzítse az Ön által az ajánlatkérés sablonba beírtakat az adott oldalon történő tartózkodás idejére, valamint ugyanígy rögzítse a megtekintett címeket, hogy a visszalépést lehetővé tegye. Az ilyen adatok a honlap elhagyásával törlődnek. Az adatok megadása kötelező, a honlap fent részletezett funkciói e nélkül nem működnek.

Az adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Adattovábbítás nem történik.

Statisztikai adatokat gyűjtő cookiek

Három fajta statisztikai cookiet alkalmazunk. Ezek a cookiek működésük során figyelik, hogyan használja Ön a honlapot, mely témákat tekint meg, mire klikkel, hogyan görgeti a honlapot, mely oldalakat látogat meg. Az információkat azonban kizárólag anonim módon gyűjti. Így megtudhatjuk például, hogy havonta hány látogatója van az oldalnak. Ezek a statisztikai adatok segítik továbbá az oldalunk felhasználói igényekhez történő igazítását.

Hogyan engedélyezhetem, vagy tilthatom le a cookiekat (sütiket)?

 A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, Ön egyénileg, a böngésző eszköztára segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit. Ugyanakkor bármikor törölheti a számítógépén vagy mobileszközén eltárolt cookie-kat is. A beállításokkal kapcsolatos további tudnivalókat keresse a böngésző Súgójában. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben úgy dönt, hogy letiltja a cookie-kat, lehetséges, hogy le kell mondania a honlap bizonyos funkcióiról.

4.1.3. Hivatkozások és linkek

A honlapunk olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett honlapok tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési tájékoztatóját mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.

4.1.4. Adatkezelő

A honlap tárhelyét a Brand Sec Kft. (2230 Gyömrő, Szent István út 31.) biztosítja.

4.2. A Facebook

Elérhetőek vagyunk a Facebookon Brand Sec Kft néven.

A Brand Sec Kft. oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamára a facebook felhasználó az oldalon található „like”/ „tetszik” „follow”/”követem” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” „unfollow”/”nem követem” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő híreket.

Azzal, hogy követ bennünket a profilja elérhetővé válik számunkra, de arról adatot nem kezelünk, vagy rögzítünk a belső rendszerünkben. Nem használjuk fel a híreink közlésén túl más célra.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azzal, hogy nem követ bennünket. A visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

Az adatkezelés célja és időtartama: Az Ön tájékoztatása az aktuális információkról, a termékekről, a minket érintő hírekről, valamint ismeretterjesztő cikkek, anyagok küldése. Híreink kizárólag addig jelennek meg az Ön hírfolyamán, ameddig azt Ön szeretné.

Adatfeldolgozó igénybevételére vagy adattovábbításra nem kerül sor.

4.3. Ha kapcsolatba lép velünk:

Ön bármely elérhetőségünkön kapcsolatba léphet velünk (honlapon, e-mailben, telefonon, postai úton).

A kapcsolatfelvételre a honlapunkon külön lehetőséget biztosítunk.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem kezelhetjük megadott személyes adatait, előfordulhat, hogy nem lehetséges a kérdés vagy kérés megválaszolása.

Az adatkezelés célja és időtartama: Kapcsolattartás a megkeresővel, és a kérdés/kérés megválaszolása, illetve megoldása. Az üzeneteket és az így megkapott személyes adatokat az adott kérés, kérdés, vagy panasz megválaszolását követő 6 hónapon belül töröljük. Amennyiben azonban adójogi vagy számviteli okokból, vagy esetleg az Adatkezelő, vagy a megkereső jogainak, érdekeinek védelme szempontjából arra szükség van, azt archiváljuk, és – a minden esetben egyedileg vizsgált – szükséges ideig tároljuk.

Adatfeldolgozó igénybevételére vagy adattovábbításra nem kerül sor.

4.4. A telefonbeszélgetések rögzítése

Külön ki kell emelnünk, hogy mind a bejövő, mind a kimenő hívásokat rögzítjük. A telefonhívások során megadott személyes adatait kezeljük. Telefonhívás esetén munkatársunk tájékoztatja Önt arról, hogy a hívás rögzítésre kerül, valamint megadja azt az egyedi azonosító számot is, amire a későbbiek során hivatkozhat. A hangfelvételt kérésére díjmentesen rendelkezésére bocsátjuk.

Az adatkezelés jogalapja:

✓ Az Önnel, mint magánszeméllyel kötött szerződés esetén a szerződés teljesítése a jogalap.

✓ Egyéb esetben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem kezelhetjük megadott személyes adatait, előfordulhat, hogy nem lehetséges a kérdés vagy kérés megválaszolása, vagy pontos teljesítése.

Az adatkezelés célja: Az utasítások rögzítése és visszakereshetősége, valamint a panaszkezelés.

Az adatkezelés ideje: A rögzített hívásokat 6 (Hat) hónapig tároljuk. Ügyfeleink esetén a 6 (Hat) hónapos időtartam a szolgáltatási szerződés megszűnését követően kezdődik.

Adatfeldolgozó igénybevételére vagy adattovábbításra nem kerül sor.

4.5. Fogyasztói panaszról felvett jegyzőkönyv

A panaszkezelés írásban vagy szóban történik a fenti elérhetőségeinken. Ha Ön magánszemélyként köt velünk szerződést és a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges a panaszról jegyzőkönyvet kell felvenni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a fogyasztó neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a Brand Sec Kft. nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma. A panaszkezelésről nyilvántartást vezetünk.

Az adatkezelés jogalapja: A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A.§. Az adatok megadása ilyen esetben kötelező.

Az adatkezelés célja: Panaszkezelés.

Az adatkezelés ideje: A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 (Öt) évig meg kell őriznünk.

Adattovábbításra vagy adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.

4.6. Ha riasztórendszer távfelügyeleti szolgáltatást vesz igénybe:

Amennyiben Ön szolgáltatási szerződés köt ingatlan távfelügyeletének ellátására, a szerződés teljesítése érdekében személyes adatait kezeljük.

 • vezeték és keresztnév;
 • születési név és keresztnév;
 • születési hely és idő;
 • anyja neve;
 • személyazonosításra alkalmas okmány száma;
 • lakcím;
 • postacím;
 • telefonszám;
 • e-mailcím, e-számla igénylése esetén számlázási e-mail cím;
 • jelszó.

A szerződés teljesítése érdekében meg kell adnia annak a személynek az adatait is, akit a szerződésben meghatározott esetekben értesíthetünk. Az értesítendő személy vonatkozásában a következő adatokat kell megadnia:

 • értesítendő személy vezeték és keresztneve;
 • telefonszáma;
 • jelszó.

Az értesítendő személy tájékoztatásáról és az adatai megadásához történő hozzájárulás beszerzéséről Önnek kell gondoskodnia. Amennyiben az értesítendő személy az Adatkezelőnk úgy nyilatkozik, hogy az adatai megadásához, vagy azok további kezeléséhez nem járul(t) hozzá, az Adatkezelő az érintett személy adatait az értesítendők közül törli. Ez esetben az Ön felelőssége, hogy szolgáltatás ellátásához más értesítendő személy adatait megadja. Ennek elmaradásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő kárért az Adatkezelő nem felel.

Amennyiben Ön jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy társasház képviselőjeként jár el, a képviselt adatai mellet szükségünk lesz az Ön alábbi adataira:

 • vezeték és keresztnév;
 • telefonszám;
 • e-mailcím.

Amennyiben a megbízó és a számlafizető személye elkülönül, az Ön adatai mellett szükséges megadni a számlafizető adatait is a fentiek szerint.

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdek.

Az adatkezelés célja: A szerződés előkészítése, létrehozása, teljesítése, kapcsolattartás és számlázás. Az adatok megadása a szerződéskötés feltétele.

Az adatkezelés ideje: A szerződés megszűnését követően a személyes adatokat archiváljuk, és 6 (hat) hónapig tároljuk, kivéve, ha panaszkezelési eljárás vagy jogvita van folyamatban, mert ebben az esetben az adatokat az eljárás vagy jogvita lezárásáról szóló értesítésig tároljuk. A mindenkori számviteli és adójogi szabályok által előírt dokumentumokat és adatokat 8 (Nyolc) évig tároljuk. Ezt követően a személyes adatok törlésre kerülnek.

Adattovábbítás: Alvállalkozóink felé történhet. Alvállalkozóink a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerték el. Kérésre a rendőrségnek továbbítjuk a kezelt adatokat.

Adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.

4.7. Ha tűzjelző rendszerekre vonatkozó távfelügyeleti szolgáltatást vesz igénybe:

Amennyiben Ön szolgáltatási szerződés köt tűzjelző rendszerek távfelügyeletének ellátására, a szerződés teljesítése érdekében személyes adatait kezeljük.

A szerződés előkészítésekor a következő adatokat kell megadnia:

 • vezeték és keresztnév;
 • születési név és keresztnév;
 • születési hely és idő;
 • anyja neve;
 • személyazonosításra alkalmas okmány száma;
 • lakcím;
 • postacím;
 • telefonszám;
 • e-mailcím, e-számla igénylése esetén számlázási e-mail cím;
 • jelszó.

A szerződés teljesítése érdekében meg kell adnia annak a személynek az adatait is, akit a szerződésben meghatározott esetekben értesíthetünk. Az értesítendő személy vonatkozásában a következő adatokat kell megadnia:

 • értesítendő személy vezeték és keresztneve;
 • telefonszáma;
 • jelszó.

Az értesítendő személy tájékoztatásáról és az adatai megadásához történő hozzájárulás beszerzéséről Önnek kell gondoskodnia. Amennyiben az értesítendő személy az Adatkezelőnk úgy nyilatkozik, hogy az adatai megadásához, vagy azok további kezeléséhez nem járul(t) hozzá, az Adatkezelő az érintett személy adatait az értesítendők közül törli. Ez esetben az Ön felelőssége, hogy szolgáltatás ellátásához más értesítendő személy adatait megadja. Ennek elmaradásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő kárért az Adatkezelő nem felel.

Amennyiben Ön jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy társasház képviselőjeként jár el, a képviselt adatai mellet szükségünk lesz az Ön alábbi adataira:

 • vezeték és keresztnév;
 • telefonszám;
 • e-mailcím.

Amennyiben a megbízó és a számlafizető személye elkülönül, az Ön adatai mellett szükséges megadni a számlafizető adatait is a fentiek szerint.

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdek.

Az adatkezelés célja: A szerződés előkészítése, létrehozása, teljesítése, kapcsolattartás és számlázás. Az adatok megadása a szerződéskötés feltétele.

Az adatkezelés ideje: A szerződés megszűnését követően a személyes adatokat archiváljuk, és 6 (hat) hónapig tároljuk, kivéve, ha panaszkezelési eljárás vagy jogvita van folyamatban, mert ebben az esetben az adatokat az eljárás vagy jogvita lezárásáról szóló értesítésig tároljuk. A mindenkori számviteli és adójogi szabályok által előírt dokumentumokat és adatokat 8 (Nyolc) évig tároljuk. Ezt követően a személyes adatok törlésre kerülnek.

Adattovábbítás: Szükség esetén adatai továbbításra kerülnek az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

Adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.

4.8. Napló

Törvényi előírás alapján a szerződésekről naplóban nyilvántartást vezetünk. A naplóban nyilvántartjuk a megbízó nevét, lakcímét vagy székhelyét is. A naplóban, az ahhoz kapcsolódó egyéb nyilvántartásban kiegészítés, javítás csak úgy végezhető, hogy az eredetileg rögzített szöveg olvasható maradjon.

Az adatkezelés jogalapja: A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység

szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 15. §.

Az adatkezelés célja: A napló vezetése által megfelelés a jogszabályi követelményeknek. Az adatok ilyen nyilvántartása, így azok megadása is jogszabályi előírás.

Az adatkezelés ideje: A naplót az utolsó bejegyzéstől számított 5 (Öt) évig kell megőriznünk.

Adattovábbítás: Kötelesek vagyunk biztosítani, hogy – a szerződéses felek érdekeinek sérelme nélkül – a rendőrség és a jogszabály alapján erre feljogosított más hatóság, illetve – a róla vezetett adatokat illetően – az érintett személy a naplót és a kiegészítéséről, vagy javításáról szóló nyilvántartási okmányokat megtekinthesse.

Adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.


5.Az Ön jogai

 Az adatkezelés kapcsán Önt az 6.1.-6.7. pontokban részletezett jogok illetik meg. Amennyiben élni

szeretne valamelyikkel, kérjük, hogy azt írja meg nekünk az alábbi elérhetőségek egyikére:

postacím: 2230 Gyömrő, Pf. 56.

e-mail cím: admin@brandsec.hu

Azonosítás

A kérése teljesítése előtt minden esetben azonosítanunk kell az Ön személyazonosságát. Ha nem tudjuk Önt azonosítani, sajnos nem teljesíthetjük a kérését.

5.1. Előzetes tájékozódáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

Ezt a célt szolgálja a jelen Adatkezelési tájékoztató, de ezen kívül az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kérhet munkatársainktól személyesen vagy telefonon, továbbá írásban a fenti postacímen vagy e-mail címen.

5.2. Hozzáféréshez való jog

Kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat rendelkezésére bocsátjuk.

Ön tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen:

 • Kitől kaptuk az Ön adatait?
 • Az adatkezelésnek mi a célja és a jogalapja?
 • Pontosan milyen adatok kezeléséről van szó?
 • Kinek továbbítjuk ezeket az adatokat?
 • Meddig tároljuk ezeket az adatokat és milyen szempontok alapján?
 • Önnek milyen jogai és jogorvoslati eszközei vannak ezzel kapcsolatban?
 • Hozunk-e automatizált döntést Önre vonatkozóan az Ön személyes adatai felhasználásával? Ilyen esetekben arról is kérhet tájékoztatást, hogy milyen logikát (módszert) alkalmazunk, és arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, milyen várható következményekkel jár.
 • Személyes adati kezelésével összefüggésben milyen adatvédelmi incidensek merültek fel, azoknak milyen hatásai voltak, és azok kezelésére milyen intézkedéseket tettünk?

5.3. Helyesbítéshez való jog

Ön kérheti, hogy javítsuk, illetve egészítsük ki az Ön pontatlanul, helytelenül vagy hiányosan rögzített személyes adatát.

5.4. Törléshez való jog

Az Ön hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén, Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását vagy kérheti személyes adatai törlését. Ilyen esetben az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 5 (Öt) munkanapon belül töröljük az Ön személyes adatait az adott adatkezeléshez kapcsolódóan.

Tájékoztatjuk, hogy a visszavonás az azt megelőző hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

A személyes adatokat nem törölhetjük, amennyiben azokra szükség van, így:

 1. kezelését törvény vagy helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli,
 2. kezelése az Ön vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges és azzal arányos, vagy
 3. ha különleges adat kezelése törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtásához feltétlenül szükséges és azzal arányos, vagy azt az Alaptörvényben biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése, felderítése vagy üldözése érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli.

Töröljük az Ön személyes adatait, ha

 1. az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés
  – az adatvédelmi alapelvekkel ellentétes,
  – célja megszűnt vagy az adatok további kezelése már nem szükséges a cél megvalósulásához,
  – az adatkezelésre meghatározott időtartam eltelt,
  – jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs más jogalapja.
 2. azt jogszabály vagy az Európai Unió Jogi aktusa előírja, vagy a NAIH illetve a bíróság elrendelte,
 3. az adatkezelés korlátozására megszabott időtartam (6.5. pont) eltelt.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

5.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

✓ Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;

✓ Ha az adatkezelés jogellenes, de Ön írásban ellenzi az adatok törlését, vagy a rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennáll;

✓ Ha az adatkezelés jogellenes, de jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen büntetőeljárás – során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges; ez esetben a korlátozás a vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve jogerős lezárásáig tart;

Korlátozás esetén a személyes adatokon művelet – a tárolás kivételével – csak az érintett jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában foglaltak szerint végezhető.

A korlátozás esetleges feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.

6.Jogorvoslati lehetőségek

 6.1. Jogérvényesítés a NAIH-nál

Jogainak érvényesítése érdekében Ön

a) a NAIH vizsgálatát kezdeményezheti intézkedéseink jogszerűségének vizsgálata céljából, ha fent ismertetett jogainak érvényesítését korlátozzuk vagy kérelmét elutasítjuk, valamint

b) a NAIH adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során megsértettük a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.

NAIH elnök: dr. Péterfalvi Attila

levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

web: http://naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu vagy privacy@naih.hu

6.2. Jogérvényesítés a bíróság előtt

Ön a Brand Sec Kft., illetve az Adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint személyes adatait jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeljük.

Magyarországon a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.


7.Adatbiztonság

 Mindent megteszünk annak érdekében, hogy figyelembe véve a tudomány és technológia mindenkori állását, a megvalósítás költségeit, továbbá az adatkezelés jellegét, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett kockázat a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtsuk végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljuk.

A személyes adatokat mindig bizalmasan, korlátozott hozzáféréssel, titkosítással és az ellenálló képesség lehetséges maximalizálásával, probléma esetén visszaállíthatóság biztosításával kezeljük. Rendszerünket rendszeresen teszteljük a biztonság garantálása érdekében. A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor figyelembe vesszük az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

Megteszünk mindent annak biztosítása érdekében, hogy az irányításunk alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek kizárólag a mi utasításunknak megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre jogszabály vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa kötelezi őket.

8.Titoktartás

 A személy- és vagyonvédelmi tevékenység folytatása során foglalkozási (hivatásbeli) titoktartási kötelezettség terhel bennünket a tevékenység végzésének tartama alatt és annak megszűnését követően is minden olyan tényt, adatot illetően, amelyről a szerződés teljesítése során szereztünk tudomást. Ez alól csak törvény, valamint – saját adatait érintően – a megbízó adhat felmentést.


9.Egyéb

Az Adatkezelő bármikor jogosult jelen Adatkezelési Tájékoztató foglaltakat módosítani. Az esetleges

módosítás a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.